2002’de, sözde, Faþizme karþý siper oluþturmak amacýyla yapýlan Chirac’a oy verme çaðrýsýnýn maskesi iþte þimdi düþüyor. [1]

2002’de yapýlmasý unutulan þey, oy vermemek ve mücadele etmek, 2005’te bizlere lazým olacak.

Özgürlüðün ve insanlýk onurunun savunulmasý, politikacýlara býrakýlmayacak kadar önemlidir.


HERKES GREVE !

HERKES SOKAKLARA !


CNT-AIT

7 rue St Rémésy 31000 Toulouse

FRANCE

contact ( at ) cnt-ait.info


[1] 2002’de solcularýn neredeyse tamamý - Arlettes Laguiller’ýn Lutte Ouvrière’i dýþýnda - ve hatta bazý anarþist bireyler ve örgütler (Alternative Libertaire ve CNT-Vignoles ve Anarþist Federasyon içinden bir grup) faþizme karþý engel oluþturmak amacýyla baþkanlýk seçimlerinin ikinci turunda Chirac’a oy verme çaðrýsý yapmýþlardý. Sonucunu görebiliyoruz artýk olaðanüstü hal var ... Kuþkusuz, CNT AIT saðlam bir devrimci sorumluluk göstermiþ, oy vermeme ve faþizme karþý mücadeleye hazýrlanma çaðrýsý yapmýþtý.